Tập huấn hướng dẫn hoạt động câu lạc bộ và truyền dạy văn hoá dân gian dân tộc Tày tại xã Tân An

Sáng 01/7 tại xã Tân An, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Chiêm Hóa phối hợp với UBND xã Tân An đã tổ chức mở lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động câu lạc bộ và truyền dạy văn hoá dân gian dân tộc Tày năm 2023 cho các thành viên của câu lạc bộ văn hoá dân gian dân tộc Tày thôn An Phú, xã Tân An.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày tại thôn An Phú, xã Tân An là dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch số 143, ngày 27/5/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình năm 2023. Tham gia tập huấn các học viên sẽ được các giảng viên truyền dạy các làn điệu hát Then, đàn Tính, nâng cao kỹ năng biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian; cách thức sinh hoạt câu lạc bộ và hoạt động của đội văn nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Quang cảnh lớp tập huấn.

Với việc triển khai thực hiện các nội dung thuộc dự án 6 tại xã Tân An nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Đồng thời tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là với các thế hệ trẻ thông qua việc truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi, giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục