Không khí bầu cử sáng ngày 23/5 tại huyện vùng cao Chiêm Hóa

Video không hợp lệ

Chương trình khác