Đoàn đại biểu tiêu biểu trong Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Chiêm Hóa Báo công dâng Bác tại Khu K9

Video không hợp lệ

Chương trình khác