Công bố và ra quân triển khai mô hình điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Trung tâm huyện Chiêm Hóa - Chợ 4.0

Video không hợp lệ

Chương trình khác