Chiêm Hóa triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2013

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Thanh, Thiếu niên. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chiêm Hoá đã triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Một buổi tuyên truyền phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

Trong thời gain tới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện sẽ tập trung tuyên truyền các Bộ luật như: Bộ Luật Hình sự, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục, Luật thanh niên, và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội... Thông qua các hình thức như: Phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. Tuyên truyền miệng thông qua các Hội nghị chuyên đề, các buổi học tập pháp luật ngoại khoá trong trường học đồng thời có thể tư vấn pháp luật, hướng dẫn, giải đáp pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật cho học sinh tại các buổi tuyên truyền. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động…Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt đoàn, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

Ngọc Hiển-Huy Duong

Tin cùng chuyên mục