Chiêm Hóa đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những năm gần đây, công tác này đã được Đảng bộ huyện Chiêm Hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua đó đã tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiệu quả, Huyện ủy luôn chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, ngắn gọn, trọng điểm. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu, rà soát, củng cố, kiện toàn và xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến cơ sở. Qua đó, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền đề ra.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc quán triệt nghị quyết của Đảng đến đảng viên.

Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên trực tuyến hàng tháng tại điểm cầu của huyện; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tăng thời lượng phát thanh, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện... trọng tâm là tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức hội nghị thông tin thời sự và hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phân công nhiệm vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên biên tập đề cương tuyên truyền và kịp thời sao gửi tài liệu tuyên truyền đến các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan tuyên truyền của huyện và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên tổ chức thực hiện.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa cho biết, trước mỗi đợt quán triệt nghị quyết, căn cứ vào tình hình địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy soạn thảo đề cương theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của trung ương, của tỉnh, đồng thời vận dụng để xây dựng những mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở và chỉ rõ những việc cấp ủy các cấp cần phải làm để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đặc biệt, trong quá trình các đơn vị triển khai nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều phân công cán bộ theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Đồng chí Ma Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hà cho biết, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đảng bộ xã. Tại các hội nghị, báo cáo viên đi sâu phân tích những điểm mới, điểm cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tế của địa phương. Đồng thời có sự kết hợp giữa phổ biến, quán triệt với đối thoại giữa người nghe và báo cáo viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tri Phú Triệu Phúc Phương tuyên truyền cho bà con nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyện ủy cũng chỉ đạo gắn việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời lựa chọn Đảng bộ xã Phúc Thịnh thực hiện thí điểm việc duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Đồng chí Lưu Duy Đan, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh cho biết, nếu như trước đây công tác tuyên truyền thường chỉ tập trung riêng chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thì nay, trong các buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã được quán triệt, thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Từ đó cán bộ, đảng viên sẽ nắm rõ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm tại xã Phúc Thịnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 282-KL/HU về việc duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giao nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Từ đó, đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo về quy trình trong việc cụ thể hóa văn kiện của Đảng, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra có trọng tâm, trọng điểm sát thực hơn, góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Qua đánh giá tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện văn kiện của đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chất lượng được nâng lên mọi mặt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện theo chương trình, công tác đề ra. 

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục