Tin xem nhiều

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương

Nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong các phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng ta. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, BCH Trung ...