Trung tâm Chính trị huyện nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên

Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Chiêm Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 3/2023).

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có sự chuyển biến rõ nét; hoại hình đào tạo được đa dạng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của huyện về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, gồm: phối hợp đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; phối hợp bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 và các lớp bồi dưỡng khác. Trung tâm có nhiều đổi mới trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý học viên với sự phối hợp đồng bộ, gắn kết giữa Trung tâm với các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trung tâm đã có sự linh hoạt trong việc mở các lớp học ở trung tâm huyện và tại các cụm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên ở các xã xa trung tâm huyện đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Trung tâm Chính trị quan tâm hướng dẫn giảng viên tăng cường nghiên cứu, bổ sung, cập nhật những vấn đề thời sự, vấn đề mới tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung các chuyên đề hàng năm và các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; tăng cường liên hệ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đã chú trọng thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, gợi mở cho học viên trao đổi thảo luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm để thống nhất nội dung bài giảng, cách soạn bài, phương pháp giảng dạy; tổ chức dự giờ các giảng viên; tổ chức lấy phiếu khảo sát, đánh giá của học viên về phương pháp giảng dạy của từng giảng viên để trao đổi, sinh hoạt chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. 

Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ đạt nhiều kết quả tốt, góp phần góp định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh với các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ định sự thật lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Học viên tham gia học tập lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đi thực tế tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Hằng năm, Trung tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở  cả về số lớp và số học viên. Trung bình mỗi năm, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức mở hàng chục lớp học với hàng nghìn lượt học viên (riêng năm 2023 mở 24 lớp/ 2.533 lượt học viên tham gia học tập). Học viên tham gia học tập lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, được đi thực tế tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, tổ chức hoạt động về nguồn tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An cho học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị...

Trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ( lớp thứ ba năm 2023).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, vì “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và muốn có cán bộ tốt thì “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Trong thời gian tới, Trung tâm Chính trị huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện xây dựng Trung tâm Chính trị đạt các tiêu chí chuẩn theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp tốt với các chi bộ, đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Bích Diệp - Trung tâm Chính trị huyện

Tin cùng chuyên mục