Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp nghe giải trình việc lập phương án, hồ sơ, thủ tục bàn giao và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá trả lại địa phương quản lý

Chiều ngày 29/8, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp nghe giải trình việc lập phương án, hồ sơ, thủ tục bàn giao và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá trả lại địa phương quản lý. Dự và chủ trì phiên họp có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Nghĩa, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; thành viên khảo sát theo Quyết định số 23 ngày 16/5/2023 của Thường trực HĐND huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hoá – Na Hang – Lâm Bình; Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn có diện tích đất Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa trả lại địa phương quản lý. 

Các đại biểu dự hội nghị.       

Tại phiên họp các đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá báo cáo giải trình nội dung các nội dung đã được nêu tại phiên họp. Theo đó, việc lập phương án, hồ sơ, thủ tục bàn giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa trả lại địa phương quản lý được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn có diện tích đất công ty trả lại địa phương phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá thực hiện các bước liên quan đến hồ sơ, thủ tục bàn giao. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất; cho thuê đất đối với diện tích đất công ty lâm nghiệp giữ lại và giao đất đối với diện tích trả lại địa phương; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá thực hiện việc bàn giao đất và tài sản trên đất tại thực địa và đã hoàn thành bàn giao trong năm 2014; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn được giao đất tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất và tài sản trên đất được giao theo quy định của nhà nước. Đối với diện tích đất theo quyết định số 268, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hoá; diện tích đất trả lại địa phương là 933,62 ha/13 xã, thị trấn; số diện tích này chưa được tỉnh thực hiện các bước xử lý quỹ đất bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có tồn tại, hạn chế như:  Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm, việc nắm số liệu ở một số xã chưa đảm bảo, số liệu giữa báo cáo của UBND huyện với báo cáo của một số xã có sự chênh lệch nhiều, không khớp, công tác tham mưu và phối hợp thực hiện của cơ quan chuyên môn UBND huyện với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc xử lý các nội dung liên quan đến diện tích đất công ty lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, giải quyết dứt điểm, còn kéo dài...

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt câu hỏi đề nghị Phòng Tài nguyên & Môi trường; Công ty TNHH lâm nghiệp Chiêm Hóa; các xã, thị trấn có diện tích đất Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa trả lại địa phương quản lý giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền như: Nguyên nhân của việc xác định nguồn gốc sử dụng đất còn những tồn tại, hạn chế nào; trách nhiệm và giải pháp để cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; quá trình đo đạc địa chính đối với diện tích đất của Công ty TNHH lâm nghiệp Chiêm Hóa; giải pháp để cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận; công tác nắm thông tin, tuyên truyền của các xã, thị trấn về việc lập phương án, xét duyệt giao đất và phải được đo đạc địa chính tới người dân…

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn có diện tích đất công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá bàn giao địa phương quản lý, quản lý chặt chẽ diện tích đất có quyết định thu hồi do Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá trả về địa phương quản lý theo quy định của nhà nước. Tập trung giải quyết, xử lý các vướng mắc liên quan đến diện tích đất công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá bàn giao địa phương quản lý; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất đã có quyết định bàn giao cho địa phương quản lý theo văn bản số 229, ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất một số nội dung về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do công ty lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có diện tích đất công ty trả lại địa phương quản lý trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến rà soát, lập phương án, hồ sơ, thủ tục thu hồi đất và bàn giao đất theo quy định. Giao các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kết luận tại phiên giải trình. UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế theo đúng quy định và kết luận của Thường trực HĐND tại phiên giải trình./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục