Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2024

Ngày 01/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa.

Năm 2023, Đảng ủy, UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 29/03/2023 của Đảng ủy xã về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng lĩnh vực, đặc điểm địa bàn dân cư tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...Khơi dậy được ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống, đấu tranh tố giác tội phạm của người dân, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Vĩnh Lộc ban hành Kế hoạch xây dựng thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với mục tiêu:  Tạo sự chuyển hoá rõ rệt về tư tưởng, hành động, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tự nguyện, tự giác hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; lên án, phản bác những hành vi, việc làm sai trái, vi phạm pháp luật; tham gia các hoạt động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để các thế lực thù địch lôi kéo, móc nối, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” nhằm chống Đảng, Nhà nước trong quần chúng Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an tại cơ sở trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện kế hoạch…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy, chính quyền, các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể thị trấn Vĩnh Lộc đã đạt được trong triển khai thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, thị trấn Vĩnh Lộc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tự giác tham gia công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, các ban, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 44-KL/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát các nội dung hướng dẫn của Bộ Công an về xây dựng xã điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự và tham gia xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn đạt hiệu quả cao nhất. Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự./.

Hoài Thu

Tin cùng chuyên mục