Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 35 huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, phát biểu thảo luận các nội dung trong báo cáo sơ kết hoạt động BCĐ 35 huyện về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên BCĐ, thành viên Tổ Thư ký giúp việc BCĐ 35 huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chủ động bám sát chương trình kế hoạch công tác năm của Huyện ủy và BCĐ 35 tỉnh, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phát hiện tin, bài, video, clip đưa thông tin sai sự thật, có nội dung xấu, độc trên báo chí, internet, mạng xã hội có liên quan đến địa bàn huyện để kịp thời tham mưu, đề xuất, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý theo quy định. Triển khai cuộc thi viết bài chính luận báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo kế hoạch của BCĐ 35 tỉnh đề ra; cử các đồng chí tham gia tập huấn theo kế hoạch BCĐ 35 tỉnh.

Các cơ quan thành viên BCĐ 35 huyện phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện yêu cầu: Các cơ quan thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội”; tăng cường theo dõi, nắm tình hình, dự báo, phát hiện sớm các hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, đối tượng hoạt động bất mãn, cơ hội chính trị, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy các giải pháp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch khi có tình huống xảy ra. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; làm tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền trong nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Các cơ quan chức năng chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với BCĐ 35 của huyện các giải pháp thực hiện đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện phát biểu kết luận hội nghị. 

 Các thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên BCĐ 35 huyện cần có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động theo quy chế đề ra, nhất là kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tương tác, chia sẻ thông tin trên trang fanpage Dòng sông Gâm xanh của BCĐ 35 huyện, Người Tuyên Quang của BCĐ 35 tỉnh; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên Công Thông tin điện tử của huyện, Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trang thông tin chính thức của các cơ quan thành viên BCĐ 35 huyện. Phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ của BCĐ 35 huyện đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường định hướng tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và các nhiệm vụ theo chức năng được giao… Thành viên Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 huyện chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo, phát hiện sớm các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, những âm mưu thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng sai trái thù địchchống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng bài viết chính luận; hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục