Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2024

Sáng 14/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đối thoại với các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện với Chủ đề: “Thanh niên huyện Chiêm Hoá chung tay xây dựng văn hoá, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững”.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Huyện đoàn, Công an huyện, Ban CHQS huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng CSXH huyện; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thanh niên UBND các xã, thị trấn, Hội Doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện trao đổi với lãnh đạo UBND huyện và đã được các, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo huyện Chiêm Hoá trả lời, làm rõ, liên quan đến: Thực trạng các vấn đề ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của thanh niên trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay; việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thanh niên, việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; nguyện vọng về phát triển, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho thanh niên; việc phát huy những thế mạnh về văn hóa của huyện để phát triển du lịch v.v..

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đồng chủ trì hội nghị.

Các đoàn viên thanh niên phát biểu, đối thoại tại hội nghị.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện và ĐVTN năm 2024 là diễn đàn để UBND huyện tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cũng như các giải pháp của thanh niên để góp phần đạt mục tiêu xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá và chênh lệch vùng miền; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hoá của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng con người Tuyên Quang “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo”, phát triển toàn diện, bền vững…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cùng với tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thanh niên hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa; góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phải chủ động tham mưu nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện. Quan tâm đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số và người am hiểu văn hóa địa phương, nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện.

Các xã, thị trấn cần quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên tiếp tục xây dựng con người Tuyên Quang: “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo”, trọng tâm là phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, đạo đức, nhân cách, lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng, ý thức tuân thủ pháp luật. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn minh và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, lấy nhân cách con người làm trọng tâm cốt lõi của phát triển văn hóa, từng bước hình thành các giá trị chuẩn mực, góp phần phát triển toàn diện con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Huyện đoàn và các tổ chức đoàn cơ sở phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ huyện nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời giáo dục cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

Đối với Thanh niên cần phải tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, hăng hái trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục