Chiêm Hóa tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Những kết quả đạt được đã khẳng định quyết tâm chính trị cao, nhằm đưa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực từng bước đi vào chiều sâu, kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sử dụng vốn đầu tư công xây dựng công trình cơ bản trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Huyện ủy, UBND huyện luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì và liên tục của cả hệ thống chính trị. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hằng năm UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tới cán bộ, công chức thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép đưa nội dung chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vào các hội nghị của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử của huyện và các hội nghị, hội thi, phong trào quần chúng ở địa phương... qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tích cực tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2022, thông qua hội nghị chuyên đề và hội nghị lồng ghép MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các xã, thị trấn, cơ quan, đã tổ chức 808 buổi tuyên truyền cho 111.058 lượt người; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên 2.297 lần với trên 493.000 lượt người nghe. 24/24 xã, thị trấn đều được trang bị tủ sách pháp luật với trên 13.000 đầu sách; 93/93 cơ quan đơn vị, trường học có tủ sách pháp luật.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Chiêm Hóa chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống TNLP, lấy phòng ngừa là chính. Trong đó UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện các công việc, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, công khai các nội quy, quy chế; công khai quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; công khai tài chính, công khai về đấu thầu  các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; công khai công tác tiếp nhận và bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; quy trình, thủ tục thời gian giải quyết công việc; các thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai trên Cổng TTĐT huyện, niêm yết tại nơi làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý, giám sát. Việc thực hiện quy định về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Năm 2023, huyện chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với 27/125 cơ quan, tổ chức, đơn vị; 27/ 258 cán bộ, công chức.

Huyện Chiêm Hóa triển khai kế hoạch xác minh tài sản thu nhập và bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hôi; thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra và tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Năm 2022, huyện Chiêm Hóa đã triển khai 08 cuộc thanh tra đối với 14 đơn vị. Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra là 23.328.000đ; thi hành kỷ luật 02 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 19 cá nhân. Huyện thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, khiếu nại, tố các của công dân; 100% vụ, việc được giải quyết đảm bảo đúng thời hạn quy định. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố.

Uỷ ban MTTQ xã Kim Bình và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện giám sát các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục công lập tại trường Tiểu học Kim Bình.

Với những giải pháp quyết liệt, huyện Chiêm Hóa đã ngăn chặn kịp thời nhiều biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong mọi lĩnh vực và các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thực hiện tiết kiệm 10% chi hội nghị và chi thường xuyên theo Nghị quyết số 84 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về sử dụng biên chế và quản lý hành chính; quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tiết kiệm.

Thời gian tới, huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng đối với công tác này; gắn kết chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến nhận thức và ý thức tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường sự phối kết hợp giữa chính quyền và MTTQ vào việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý tham nhũng. Tiếp tục thực hiện công khai hóa trong công tác lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, nhất là các lĩnh vực có nhiều điều kiện cơ hội tham nhũng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội và giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

Nguyễn Hữu Nam - Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Chiêm Hóa

Tin cùng chuyên mục