Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2024

Sáng ngày 11/3/2024, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 về nội dung “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy”. Đồng chí Trần Văn Tuyên, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Tại buổi sinh hoạt đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá về nội dung: Sức mạnh của tổ chức đảng được tạo thành bởi nhiều yếu tố, trong đó công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nếu công tác kiểm tra, giám sát được nâng tầm và phát huy hiệu quả thì năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên và giữ vững. Do đó việc nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát là hết sức cần thiết, thông qua mỗi cuộc kiểm tra, giám sát cần phải có tác dụng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, đúng với Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao phải được thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm cao, tránh qua loa, đại khái. Việc chấn chỉnh kịp thời qua các cuộc kiểm tra, giám sát sẽ giúp giảm thiểu các vi phạm, khuyết điểm xảy ra, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thảo luận, lựa chọn những nội dung còn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để làm nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng quý.

Kết luận kỳ sinh hoạt, Chi bộ đã nghị quyết thống nhất trong thời gian tới sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy văn bản chỉ đạo việc nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trong đó một số giải pháp trọng tâm là:

Một là: Yêu cầu cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát phải đề cao trách nhiệm cá nhân, nắm vững quy trình kiểm tra giám sát, đồng thời phải nghiên cứu sâu về nội dung, lĩnh vực được trưởng đoàn phân công, tiến hành việc kiểm tra, giám sát và đánh giá nhận xét chuẩn xác về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát ở nội dung, lĩnh vực được phân công.

Hai là: Đồng chí Trưởng Đoàn cần phân công nhiệm vụ cụ thể, khoa học cho mỗi thành viên Đoàn kiểm tra; chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát tiến hành nhận xét, đánh giá thành viên trong Đoàn; chỉ đạo thư ký đoàn kịp thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, lập và bàn giao theo quy định.

Ba  là:  Thông báo kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát ngoài gửi cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để theo dõi, đôn đốc còn phải gửi đầy đủ về Ban Tổ chức Huyện ủy để tập hợp, tổng hợp để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cuối năm.

Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ bám sát Quy định số 04-QĐ/HU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quy định tạm thời về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề, việc sinh hoạt đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và có ý nghĩa lớn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối chiếu với 05 tiêu chí đánh giá, xếp loại, buổi sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 của Chi bộ đạt 100/100 điểm, xếp loại tốt.

Trần Hợi, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục