Nâng cao chỉ số chuyển đổi số và chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Sáng 03/8, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị phân tích chỉ số chuyển đổi số và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, phương hướng khắc phục những hạn chế để nâng cao chỉ số chuyển đổi số và chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo Công an huyện; lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình, Bảo hiểm Xã hội, Bưu điện huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022-2030. Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố được xác định dựa trên kết quả đánh giá, chấm điểm và kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học trên 43 tiêu chí, 85 tiêu chí thành phần thuộc 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến công tác chỉ đạo, điều hành và  tổ chức, cá nhân. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC và điểm tác động đến phát triển kinh tế xã hội là 67 điểm; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33 điểm.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, huyện Chiêm Hóa đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Song do điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn khó khăn nên việc triển khai công tác CCHC trên một số lĩnh vực, nhất là hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Phần lớn người dân trên địa bàn huyện chưa quen với khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành...Kết quả, năm 2022, Chỉ số CCHC huyện Chiêm Hóa đạt 74,29%, giảm 03 bậc thứ hạng và giảm 2,68% so với năm 2021.

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng CCHC, UBND huyện Chiêm Hóa tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện: Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyên về CCHC, mạnh thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức toàn diện, khách quan, tích cực về công tác CCHC; rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, bị trừ điểm, điểm thấp; xác định nguyên nhân tồn tại hạn chế; xây dựng kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; khai thác sử dụng; thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội do UBND tỉnh, HĐND tỉnh giao thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; triển khai có hiệu quả phần mềm khảo sát sự hài lòng, thực hiện lấy ý kiến khảo sát của cá nhân, tổ chức về chất lượng cung ứng dịch vụ công đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả...

Hội nghị cũng đã thông qua Kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số 7 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2023. Trong 07 tháng đầu năm công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Hiện tại, UBND huyện đã và đang phối hợp với Công an huyện thực hiện hoàn thành bước triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện cập nhật dữ liệu về dân cư, và 25 dịch vụ công trực tuyến theo quy định. 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật) được kết nối Internet băng rộng để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện. Sử dụng hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh, như: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang; Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice). 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện được cấp tài khoản sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để thực hiện công việc. 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn huyện đã được triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát các nhiệm được giao về Chuyển đổi số huyện Chiêm Hóa năm 2023 xác định rõ nội dung công việc để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thực hiện phát động phong trào thi đua chuyển đổi số theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/5/2023 của UBND huyện Phát động thi đua Chuyển đổi số - năm dữ liệu số huyện Chiêm Hóa 2023, nhằm phát huy sức mạnh tập thể công chức, viên chức, người lao động trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi tư duy, chủ động học hỏi, tự nâng cao kiến thức về chuyển đổi số (thông qua các nền tảng học đại trà, nền tảng OneTuoch của Bộ Thông tin - Truyền thông).  Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phân công khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nâng cao chất lượng công tác CCHC, chuyển đổi số trên địa bàn huyện...

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục