Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa Nhiệm kỳ 2021 - 2026

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

Đ/C HÀ ĐỨC TẬP

CHỦ TỊCH HĐND

Đ/C NGUYỄN THẾ NGHĨA

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

 

 

 

 

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1- Ban Kinh tế - Xã hội

Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa - Trưởng ban

Đ/c Hà Thị Hiếu - Phó Trưởng ban

 

2- Ban Pháp chế

Đ/c Trần Văn Tuyên - Trưởng ban

Đ/c Trương Ngọc Phượng - Phó Trưởng ban

 

3- Ban Dân tộc

Đ/c Quan Văn Duyên - Trưởng ban

Đ/c Quan Văn Tân - Phó Trưởng ban