Ghi nhận từ Liên hoan Nghệ thuật quần chúng huyện Chiêm Hóa năm 2022

Video không hợp lệ

Chương trình khác