Hồi sinh nghề cũ trên quê mới

Những tưởng rời đất mẹ về định cư nơi quê mới là sẽ phải để lại cả tiếng thoi dệt cửi, để cả lại màu chàm mà làm quen với phục trang mới, lối sống ...

Tin xem nhiều

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Được xem như Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, Đề cương về văn hóa Việt Nam không chỉ kiến tạo xây dựng nền văn hóa mới, mà còn thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ theo phương châm phàm những gì phản dân tộc, phản khoa học, ...