UBND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 7/2023

Ngày 25/7, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức họp thường kỳ tháng 7/2023. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; Ủy ban MTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Trong tháng 7, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tích cực chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, vụ hè thu. Toàn huyện gieo cấy 4.491 lúa mùa; trồng trên 1.000ha ngô lấy hạt, trên 49ha ngô sinh khối;  274,6ha lạc ... Tích cực thực hiện các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Cây dưa chuột diện tích 106,1 ha, sản lượng thu hoạch 664 tấn; dưa bao tử 5,3 ha, thu hoạch 34,6 tấn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 13.250 tấn, đạt 58,3% KH. Sản lượng thủy sản đạt 1.505 tấn, đạt 58,3% KH.  Duy trì, phát triển có hiệu quả, chất lượng 26 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện tháng 7 đạt 81,765 tỷ đồng ước thực hiện 7 tháng đạt 658,544 tỷ đồng. Đến ngày 20/7/2023 giải ngân được: 119,773 tỷ đồng, đạt 42,6% vốn kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội thực hiện tháng 7 là 282 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng đạt 1.978 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/7/2023  trên37,4 tỷ đồng triệu đồng đạt 37,5% KH.

Các đại biểu trình trình báo cáo, thảo luận tại phiên họp.

Công tác văn hoá, thông tin, thể thao, truyền thông được chú trọng. Thực  hiện tốt  Nghị quyết số 73 ngày 10/12/2018  của BTV Tỉnh ủy  và  Nghị quyết số 05 ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh. Đến nay, toàn huyện thành lập được 15 nhóm trẻ ngoài Công lập. Tổ  chức  Kỳ  thi  tốt  nghiệp  THPT  và  tuyển  sinh  đại  học,  cao  đẳng  năm 2023  đảm  bảo  an  toàn,  nghiêm  túc. Công tác lao động việc làm thường xuyên được quan tâm, trong  7 tháng giải quyết việc làm cho  2.867 lao động, đạt 87,9% KH.  Thực hiện  tiểu Dự án 1, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo  bền  vững  Huyện  Chiêm  Hóa  giai  đoạn 2021-2025 (vốn năm 2022).  Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với  các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững ổn định.

 Trong tháng 8/2023, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, vụ hè thu theo đúng quy trình kỹ thuật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, kinh tế trang trại; chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ  thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2023; duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt. Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tập trung triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch chuyển đổi số. Triển khai thực hiện  Liên hoan truyền thanh cơ sở huyện Chiêm Hóa năm 2023. Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo, Báo cáo gồm: Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đến ngày 22/7/2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2023;  Kế hoạch thực hiện công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, nguy hiểm trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2023; Kế hoạch thực hiện đánh giá sản phẩm OCOP 5 sao giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn các xã; Đề án Thành lập Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm học 2023-2024; Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2023 (tiểu Dự án 2, Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025); Kế hoạch Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình (tiểu Dự án 1, Dự án 7 Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025), năm 2023; Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm, thực hiện tiểu Dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chiêm Hóa năm 2023; Kế hoạch Tổ chức đào tạo nghề năm 2023 cho lao động trên địa bàn huyện thực hiện Tiểu dự án 3, thuộc Dự án 5- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn vốn năm 2022, năm 2023, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và miền núi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín; truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;  Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương qua kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục