Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ 4 năm 2023

Ngày 22/8, Trung tâm Chính trị và Hội đồng Giáo dục kiến thức Quốc phòng, an ninh huyện Chiêm Hóa phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, năm 2023.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trong thời gian học tập, 77 học viên được truyền đạt 10 chuyên đề theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội chủ nghĩa; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cở sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam... Đối với chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4, các học viên sẽ được trang bị nội dung kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới…

Thông qua lớp học giúp các học viên nâng cao lý luận chính trị, hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của một người đảng viên, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đồng thời vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn trong quá trình tham gia công tác ở đơn vị, địa phương./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục