Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều 20/7, tại Trung tâm Chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” và chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách. Đến nay số tiền Quỹ cấp huyện vận động được trên 299 triệu đồng; cấp xã trên 95 triệu đồng. Phối hợp rà soát, thẩm định, đề nghị làm mới là 138 nhà, sửa chữa 30 nhà. 

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2023 đã có 1.149 ý kiến góp ý xây dựng Đảng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020 - 2025; dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân... Có 860 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền  tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; về công tác việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội;  công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay...

Hội nghị cũng đã được lãnh đạo UBND huyện thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối năm 2023. MTTQ huyện quán triệt một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của MTTQ từ huyện đến cơ sở. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp làm nhà và sửa nhà cho hộ nghèo. Vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội mặt trận cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh...

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục