Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ 20 khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Sáng ngày 7/7, BTV Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tô Thị Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Trung tâm BDCT, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thành lập chi bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có mặt dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch năm 2014 của Tỉnh ủy, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX; chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị  Đảng bộ huyện lần thứ 20 khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 Về phát triển kinh tế, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2014; các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Tập trung chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn; xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014, trọng tâm tập trung tại 02 xã điểm Kim Bình và Yên Nguyên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 49,6% kế hoạch; tổng dư nợ tại các ngân hàng trên địa bàn huyện đạt trên 835 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã viết được trên 96.000 giấy với diện tích trên 36.600 ha, đạt 97,3% diện tích đất cần cấp.

Về văn hóa xã hội, huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tích cực để duy trì kết quả phổ cập giáo dục các bậc học, triển khai xây dựng 02 trường mới đạt chuẩn quốc gia năm 2014. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Giải quyết việc làm và mở các lớp đào tạo nghề cho lao động đạt trên 61% kế hoạch. Chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XI; Chỉ thị số 32, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ đạo và tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác. Xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”… Trong 06 tháng đầu năm 2014 kết nạp 120 đảng viên mới; công nhận đảng viên chính thức 171 đồng chí;  xét và đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 72 đồng chí.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và vận động quần chúng 06 tháng đầu năm 2014, Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 để thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT - XH. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất vị mùa, vụ đông theo kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh tại sơ sở…đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển KT - XH, AN - QP năm 2014 đã đề ra./.                                                  

Tài Tùng - Vi Cường

Tin cùng chuyên mục